​Schoon water, van levensbelang!

Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water voor zaken als drinken, douchen, het doorspoelen van het toilet, de afwas of de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat afvalwater wordt getransporteerd naar een van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschapsbedrijf Limburg. In totaal zuiveren deze installaties zo'n 150 miljoen m³ afvalwater per jaar. Het gezuiverde water stroomt terug in beken en rivieren. Het resterende zuiveringsslib wordt gedroogd en verwerkt tot korrels die worden hergebruikt als brandstof.

Water. Samen halen we er meer uit

Waterschapsbedrijf Limburg produceert gezuiverd afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat doen we innovatief en duurzaam, efficiënt en effectief. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. We transporteren het afvalwater naar een van onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar we het zuiveren en teruggeven aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof. Jaarlijks produceren we 150 miljoen m³ gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib en vormen hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg.

Onze mensen

Bij Waterschapsbedrijf Limburg zijn circa 165 collega's actief op uiteenlopende vakgebieden: van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, civiele techniek en milieukunde tot en met human resource management, communicatie en financiën. Gezamenlijk leveren zij een bijdrage aan een gezondere en duurzamere samenleving. 

Onze organisatie

Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg.
Bij het Waterschapsbedrijf Limburg zijn circa 165 mensen actief. Ongeveer de helft hiervan is werkzaam in het kantoorgebouw te Roermond; de andere helft werkt verspreid over de provincie Limburg op een van de 17 zuiveringsinstallaties. Ons bedrijf bestaat in totaal uit 3 sectoren en 7 afdelingen. De afdeling Productie van de sector Operatie en Onderhoud omvat daarnaast nog 4 teams. Elke sector heeft een eigen sectordirecteur.

 

Missie

Zoveel mogelijk uit water halen.
Gezuiverd water en het residu geven wij een nieuwe bestemming waardoor we een fundamenteel verschil maken in samenleving en ecosysteem.

 

Visie

Wij streven ernaar met het zuiveren van water de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken.
Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die deze passie delen en samen bieden we onze ketenpartners ongekende meerwaarde.

 

Ambitie

Het meest bewonderde grondstoffen-energie- en waterketenbedrijf van Nederland worden door creativiteit, inventiviteit en hoge performance.

Bestuur

​Het Waterschapsbedrijf Limburg kent als dochterbedrijf van Waterschap Limburg 2 bestuursorganen.

Een Algemeen Bestuur (vergelijkbaar met een gemeenteraad) en een Dagelijks Bestuur (vergelijkbaar met een College van B&W).

Waterschappen functioneren volgens het principe: wie belang heeft betaalt en mag ook meebeslissen over de personele invulling van het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 leden. De 7 zetels zijn verdeeld over de ingezetenen (huishoudens), gebruikers bedrijfsruimten (ondernemers) en Waterschap Limburg. Iedere vier jaar vinden verkiezingen plaats.

Het Algemeen Bestuur bepaalt de hoofdlijnen voor Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg en stelt de begroting en het investeringsprogramma vast. Zij controleert het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 leden. Leidend hierbij is het Bestuursprogramma 2019-2023 "met de omgeving, voor de omgeving".

Vergaderdata Algemeen Bestuur

 • 7 april (live te volgen door hier te klikken)
 • 12 mei (live te volgen door hier te klikken)
 • 6 juli (live te volgen door hier te klikken)
 • 21 juli (live te volgen door hier te klikken)
 • 22 september (live te volgen door hier te klikken)
 • 15 december
Patrick van der Broeck

Voorzitter

Arnold Jansen

Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Fred Bongers

Lid Algemeen Bestuur

Marc Breugelmans

Lid Algemeen Bestuur

Jan Houwen

Lid Algemeen Bestuur

Paul Litjens

Lid Algemeen Bestuur

Remy Sleijpen

Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Organogram

Inkoop & aanbestedingen

algemeen beleid
Algemeen beleid
Beleid- en drempelbedragen
Inkoopvoorwaarden
Onderhandse aanbestedingen
Nationale en Europese aanbestedingen
Klachtenmeldpunt
TenderNed / E-Herkenning

Inkoop en Aanbesteding


Het inkoopbeleid van Waterschapsbedrijf Limburg is gericht op openheid en transparantie en sluit aan op de beginselen van het aanbestedingsrecht en de voor de overheid geldende beginselen van behoorlijk bestuur.

Het Waterschapsbedrijf Limburg handelt voor (waterschaps)werken in lijn met het visiedocument "De waterschapsmarkt van de toekomst - bouwstenen voor vernieuwing". In dit visiedocument zijn de volgende drie bouwstenen benoemd die bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt.
1. Maximale maatschappelijke waarde
2. De mens staat centraal
3. Een gezonde bouwkolom
Een hyperlink naar het visiedocument treft u linksonder aan.

Op welke manieren kunnen wij aanbesteden?
Afhankelijk van de geldende regelgeving en op basis van argumenten kiezen wij voor een:

 • Enkelvoudig onderhandse procedure
 • Meervoudig onderhandse procedure
 • Nationale aanbesteding
 • Europese aanbesteding

Deze aanbestedingsvormen kennen een voorgeschreven procedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Inkoop van Waterschapsbedrijf Limburg.

Beleid- en drempelbedragen


Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Waterschapsbedrijf Limburg heeft op 23 november 2016 een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld.

Onderwerpen als maatschappelijk verantwoord inkopen, rechtmatigheid, doelmatigheid en integriteit zijn opgenomen in dit beleid. Een hyperlink naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid treft u linksonder aan.

Drempelbedragen
Het Waterschapsbedrijf Limburg zal  bij het bepalen van de inkoop- en aanbestedingsprocedure - met inachtneming van de Gids Proportionaliteit - bij de onderstaande bedragen de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de markt waarin de ondernemers opereren. In dat laatste geval kan het Waterschapsbedrijf Limburg ook kiezen voor een andere procedure, aangezien het voor bepaalde inkopen niet te kwantificeren is in een vast bedrag.

Onderstaande procedures geven de minimaal toe te passen procedure weer, het toepassen van een "zwaardere" procedure is altijd toegestaan.

De drempelbedragen (excl. BTW) gelden per opdracht en daarmee per contractperiode.

 

Inkoopvoorwaarden


Voor het inkopen van leveringen, diensten en IT zijn onderstaande geüniformeerde waterschapsinkoopvoorwaarden van toepassing.

 • Algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen (AWIV-2018)
 • Algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor diensten (AWVODI-2018)
 • Algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor IT (AWBIT-2018)

Een hyperlink naar de betreffende inkoopvoorwaarden treft u onderstaand aan.

Onderhandse aanbestedingen


Enkelvoudig onderhands
Bij de enkelvoudig onderhandse procedure vraagt het Waterschapsbedrijf Limburg aan één ondernemer om een offerte in te dienen op basis van een offerteaanvraag, werkomschrijving of bestek, met daarin opgenomen alle relevante informatie.

Meervoudig onderhands
Bij de meervoudig onderhandse procedure wordt op basis van een offerteaanvraag, werkomschrijving of bestek, met daarin opgenomen alle relevante informatie, gelijktijdig bij een beperkt aantal van minimaal 3 en maximaal 5 ondernemers een prijs opgevraagd. Betreft het een opdracht die het Waterschapsbedrijf Limburg vooraf bekend wil maken, dan zal een publicatie worden geplaatst op deze website. Een hyperlink naar de betreffende procedure treft u in dat geval linksonder aan.

Nationale en Europese aanbestedingen

 

Nationaal
Onder de (Europese) drempelbedragen zal het Waterschapsbedrijf Limburg - conform het schema drempelbedragen van inkoopprocedures - nationaal aanbesteden. Het Waterschapsbedrijf Limburg zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen. Er kan gekozen worden voor de openbare of niet-openbare procedure (voorafgaande selectie), of voor o.a. de concurrentiegerichte dialoog.

Europees
Boven de (Europese) drempelbedragen zal het Waterschapsbedrijf Limburg in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving. Er kan voor de openbare of niet-openbare procedure (voorafgaande selectie) gekozen worden, of voor o.a. de concurrentiegerichte dialoog.

Publicatie
Het complete overzicht van alle Nationale en Europese aanbestedingen wordt gepubliceerd op de internetsite van TenderNed.

 

Klachtenmeldpunt


Waterschapsbedrijf Limburg heeft een onafhankelijk klachtenmeldpunt ingericht in de zin van de Aanbestedingswet 2012.

Via dit klachtenmeldpunt kunnen klachten over een bepaald handelen of nalaten van Waterschapsbedrijf Limburg in een concrete aanbesteding, waarvan klager meent dat dit in strijd is met wettelijke bepalingen en/of met andere voorschriften die voor de betreffende aanbesteding gelden, worden ingediend.

Klachten over het aanbestedingsbeleid in het algemeen kunnen niet via deze regeling worden ingediend en zullen niet-ontvankelijk worden verklaard.

Let op: U dient uw klacht eerst als vraag te stellen binnen de betreffende aanbestedingsprocedure, conform de aldaar opgenomen voorschriften en planning, opdat het Waterschapsbedrijf Limburg haar zienswijze kan weergeven in de nota van inlichtingen. Pas wanneer u het oneens bent met de beantwoording in de nota van Inlichtingen, kunt u uw klacht indienen bij het klachtenmeldpunt.

Om de onafhankelijke behandeling van uw klachten te waarborgen, heeft het Waterschapsbedrijf Limburg ervoor gekozen de klachtafhandeling uit te besteden aan Pro 10 B.V., gevestigd te Den Haag. U dient uw klacht te richten aan klachtenmeldpuntWBL@pro10.nl. Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het Formulier Klachtenmeldpunt aanbesteden Waterschapsbedrijf Limburg: Klachtenformulier Aanbesteden

TenderNed / E-Herkenning


Waterschapsbedrijf Limburg publiceert alle Europese en Nationale aanbestedingen op TenderNed. Dit is een platform waarop aanbestedingen worden geplaatst door aanbestedende diensten. Door ondernemers kunnen de aanbestedingen geraadpleegd worden.

Ondernemingen moeten in TenderNed eerst een E-herkenning aanvragen om te kunnen inloggen in TenderNed. Vanaf 20 december 2014 is het registreren met E-herkenning verplicht voor ondernemingen.

Voor alle Europese en Nationale aanbestedingen van het Waterschapsbedrijf Limburg geldt dat zowel publicatie als communicatie en inschrijving via TenderNed geschiedt. Vanaf 1 juli 2017 is dit wettelijk verplicht.

Bent u geïnteresseerd in aanbestedingen en beschikt u nog niet over een E-herkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 voor het inloggen in TenderNed, dan adviseren wij u deze zo spoedig mogelijk aan te vragen.