Waterschapsbedrijf Limburg werkt aan duurzame, waardecreërende samenwerking binnen de Gouden Driehoek (Overheid, Ondernemingen en Onderwijs). De samenwerking heeft de afgelopen jaren op meerdere terreinen vorm gekregen.
De samenwerking varieert van onderwerpen op het terrein van gezamenlijke inkoop en ICT tot  energie-effiëncy en uiteenlopende innovaties. Zo bieden we op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld de mogelijkheid om nieuwe technieken en technologieën te testen.

Door klimaatverandering hebben we te dealen met wateroverlast of juist droogte. We stellen steeds hogere eisen aan de waterkwaliteit en willen energie en grondstoffen hergebruiken. Dit vergt integratie van technologische innovaties en een aanpak die beter aansluit bij de circulaire waterstromen. Ook willen we de maatschappelijke kosten verlagen.

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijf staan aan de lat voor deze uitdagingen met eigen verantwoordelijkheden. Het is onze ambitie om samen met gemeenten en de drinkwatersector te groeien naar een keten die alle activiteiten integreert rondom gebruik, transport en hergebruik van water. 

De Limburgse visie op samenwerken in de waterketen

​Waterschapsbedrijf Limburg werkt steeds nauwer samen met de 33 Limburgse gemeenten, Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), Waterschap Limburg en Provincie Limburg. Dat doen we omdat de activiteiten die we uitvoeren duidelijk in elkaars verlengde liggen. WML produceert drinkwater uit grond- en oppervlaktewater en levert dit aan Limburgse inwoners en bedrijven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede werking van het rioleringsstelsel, inclusief de bijbehorende pompen en gemalen. WBL transporteert het afvalwater naar de 17 regionale zuiveringsinstallaties in Limburg. Het gezuiverd water wordt geloosd op het oppervlaktewater. Waterschap Limburg houdt de kwaliteit daarvan scherp in de gaten. Deze cyclus wordt ook wel aangeduid als de "waterketen".

Door intensief samen te werken kunnen de huidige en toekomstige wateropgaven in Limburg kwalitatief beter worden gerealiseerd, tegen lagere kosten voor de burger. Zo zorgen we voor een duurzame en klimaatbestendige riolering en zuivering en dragen we bij aan het voorkomen van wateroverlast, verminderen we de problemen van verdroging en verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Bij deze samenwerking volgen wij de in november 2015 gezamenlijk ondertekende visie "Waardevol groeien, de Limburgse visie op samenwerken in de waterketen". Vanuit deze visie zoeken we mogelijkheden om uitvoerende activiteiten op het gebied van drinkwater, riolering en zuivering gezamenlijk op te pakken in een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Deze ambitie heeft de werktitel "Waterhuis Limburg" gekregen.

Gemeenten

Beheer en onderhoud gemalen

Het is onze ambitie om samen met gemeenten en de drinkwatersector te groeien naar een keten die alle activiteiten integreert rondom gebruik, transport en hergebruik van water. Anno 2017 hebben we met 9 gemeenten samenwerkingscontracten afgesloten voor het beheer en onderhoud van gemalen.

Daarnaast hebben we met 23 gemeenten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het beheer en onderhoud van IBA-systemen (Individuele Behandeling Afvalwater)

Beheer en onderhoud IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater)

Gemeenten zijn eigenaar van IBA-systemen (Individuele Behandeling Afvalwater). IBA's zijn mini-zuiveringsinstallaties voor huishoudens - die door hun ligging in het buitengebied - niet zijn aangesloten op riolering. Waterschapsbedrijf Limburg beheert en onderhoudt circa 550 IBA's gelegen in 23 gemeenten in onze provincie. Genoemde partijen werken samen in het kader van de verbrede zorgplicht en kostenverdeling.

Vernieuwing, innovatie en duurzaamheid

Naast regulier beheer en onderhoud wordt ook geïnvesteerd in vernieuwing en optimalisatie van deze mini-zuiveringsinstallaties. Daarbij gaat het om de inzet van innovatieve en duurzame materialen en digitale systemen. In een pilotproject met de gemeente Peel en Maas zijn hiertoe 23 installaties omgebouwd. Op deze manier werken we voortdurend aan een verdergaande kostenbeheersing en vergroting van onze klanttevredenheid, met als einddoel een nog betere waterzuivering.

Meten, monitoren en rekenen

De gemeenten Brunssum, Onderbanken, Simpelveld en Schinnen ,Waterschap Limburg  en het Waterschapsbedrijf  Limburg hebben een samenwerkingsovereenkomst met als doel om gezamenlijk het inzicht in het functioneren van het afvalwatersysteem te vergroten en hiermee op een effectieve en doelmatige wijze knelpunten in het systeem inzichtelijk te maken en verbeteringsmaatregelen te genereren. Modelberekeningen, ondersteund door meetgegevens, geven meer inzicht in hoe de riolering functioneert en of er verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Inzicht leidt tot beter overwogen beslissingen over investeringen nu en zeker in de toekomst. Dat kan leiden tot het heroverwegen van de aanleg van dure voorzieningen. De bedoeling is de juiste maatregelen op de juiste plaats te nemen. Beter inzicht kan ook leiden tot investeringen die wellicht duurder zijn, maar wel het juiste effect sorteren. Daarnaast kunnen op langere termijn kosten worden bespaard doordat onderhoud en reiniging veel gerichter kunnen worden uitgevoerd. Bovendien kan winst worden behaald door het voorkomen/verminderen van overlast en de daaruit volgende schade.  De samenwerking is dus niet alleen gericht op kostenbesparing maar heeft een veel breder doel. Het levert ook inzichten op voor toekomstige innovaties als nieuwe sanitatie, energie- en grondstoffenterugwinning. 

Bedrijven, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen

Waterschapsbedrijf Limburg draagt innovatie hoog in het vaandel. Echter, innoveren doe en kun je niet alleen. Daar hebben we anderen bij  nodig. Anno 2017 werken we hiertoe onder meer intensief samen met bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in uiteenlopende innovaties en projecten. Samenwerking binnen de Gouden Driehoek heeft de afgelopen jaren op meerdere terreinen vorm gekregen. Onze samenwerkingspartners zijn terug te vinden in onderstaande innovatieve projecten.